3windowshop ~ 聖誕佳節推廣月

適逢聖誕佳節將至,是一個大好良機,為商品及服務作有效地宣傳及推廣,所以3windowshop正推出有關優惠,頭6個月免費,之後一年為HK$300,即是18個月合共HK$300,維起一個月約HK$16左右。

包送一條網站Banner,及一編Blog作推廣之用,如定期有新產品和服務上載到3windowshop網店,會定期上載到Facebook、微博。。。作宣傳,有興趣既朋友,可聯絡小妹,Thanks!

詳細請到www.3windowshop.com睇下喇!!!

報名截止日期,到12月31日!!!
快D搵埋你班朋友一齊參加啦!!!

發表於 未分類